Titul LL.M.

LL.M. (Master of Laws) je mezinárodně uznávaný postgraduální akademický titul. K získání LL.M. titulu je zapotřebí jeden rok prezenčního studia zároveň mít ukončené bakalářské studium LL.B. z angloamerické země a nebo být absolventem akreditovaného magisterského oboru Právo a právní věda v České republice, na Slovensku či jiné zemi.  Není ovšem výjimkou dvouleté distanční studium (tedy part-time studium ) místo jednoletého prezenčního. Studenti práva a právníci si  často vybírají studium LL.M., aby obohatili a rozšířili své odborné znalosti ve specializované oblasti práva, například v oblasti daňového práva, mezinárodního práva nebo obchodního práva se zaměřením na korporace. Mnoho advokátních kanceláří dává dnes přednost uchazeči o zaměstnání s LL.M titulem, protože to značí, že zájemce o pracovní místo  získal pokročilé odborné právnické vzdělání a je více způsobilý k práci v nadnárodní právnické společnosti.

Co znamená LL.M.

LL.M. je zkratka latinského Legum Magister, což znamená v angličtině Master of Laws, v češtině pak učitel práva. V latině je množný tvar slova zkrácen tím, že opakuje písmeno. Proto tedy “LL”. je zkratka pro slovo ” zákony.” Legum je přivlastňovací množný tvar latinského slova lex, což znamená „zákon”, jak protilehlý pojetí k obecnějšímu pojetí zakotvené ve slově jus (právo), z nichž se odvozují slova Juris nebo Justice. Pokud je LL.M. program zaměřem na určité právní odvětví může být k titulu doplněno zkratka symbolizující dané právní odvětní , jmenujeme například (Com) pro Commercial Law (obchodní právo) nebo (Tax) pro Tax Law (daňové právo). Titul LL.M. se píše stejně jako ostatní angloamerické tituly za jménem.

Kdy je nejvhodnější doba začít studovat LL.M. program

Na tuto  otázku není lehké odpovědět, protože záeží víc než kdy jindy na osobní motivaci. Nektěří lidé se rozhodnou pro studium LL.M programu, ihned po ukončení svého studia na české vysoké škole, zatímco jiní si předtím vyzkouší několik let v každodenní praxi a až poté se rozhodnou pro studium LL.M. programu.

To co žene čerstvé absolventy po 18 ti letech ve škole k dalšímu dobrovolnému LL.M. studiu se dá shrnout v následujících možnostech.

  • mají zájem si rozšířit znalosti v konkrétním právním odvětví
  • chtějí vycestovat do zahraničí , případně se tam i usadit
  • chtějí okusit odlišný přístup k právu a právní vědě jako takové

Zároveň je jisté, že titul LL.M. za jménem může přidat bonusové body při získání nové práce. Mnohé personální agentury a  zamětnavatelé dnes na angloamerické tituly “slyší” neboť i oni se  v dnešní moderní době čím dál častěji dostávají do každodenního styku se zahraničními partnery, jejichž právo a obchodní zvyklosti jim mohou býti cizí. Není tedy podmínkou, aby titul nabytý před LL.M. byl taktéž právního zaměření.

Užití titulu LL.M. v praxi

Zájemci o LLM studium by si měli uvědomit, že neexistuje žádná univerzální definice pojmu LL.M. Tento pojem je široce vykládán a používán  v různých v institucích na celém světě. Zejména ve Spojených státech a Německu, LL.M. programy jsou často navrženy tak, aby studenty ze zahraničí naučili základům práv v zemi ve které studují nebo v příslušném právním odvětví. V tomto ohledu může titul LL.M. velmi pomoci právníkům a studentům práva, kteří se snaží přestěhovat do jiné země a následně zde praktikovat právní praxi. Druhou variantou je již  zmíněné rozšíření znalostí v příslušné právní oblast s možností mezinárodní právní komparace. Dokončení studia LL.M. zahraničními studenty  v dané zemi ovšem neznamená  automatický nárok na absolvování advokátní zkoušku v jejich hostitelské zemi. V USA jsou státy, které vás připustí k advokátním zkouškám, pokud jste držitelem titulu LL.M., ovšem jsou zde i státy, které stanovují jako podmínku titul J.D. U nás v České republice je podmínkou titul Mgr. z magisterského studia z akreditovaného oboru Právo vystudovaném na jedné z těchto univerzit: Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně nebo Západočeská univerzita v Plzni.

Powered by WordPress